Biodata

Nama    : Sri Lestari Purwaningsih

NIP       : 19590625 198112 2 001

Alamat  : Ngipak,RT 03,RW 01,Ngipak,Karangmojo