Assalamuálaikum Wr Wb

Bapak kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak ibu guru ingkang satuhu luhuring budi, siswa-siswi ingkan kulo tresnani.
Sumonggo langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhumateng Gusti Maha Kwasa ingkang kepareng paring rahmad lan hidayahipun. Kito sedoyo taksih saget kempal manunggal kanthi tentrem, bagas waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pangetan dinten Kartini semangke puniko.
R.A Kartini miyos naliko tanggal 21 April 1879 ing Jeporo. Pramilo ing tanggal 21 April kito pengeti minongko dinten miyosipun R.A Kartini, kangge mengeti perjuanganipun ingkang sampun ngangkat drajat wanita Indonesia ngantos saged sami kaliyan drajating priya. Ananging gandheng tanggal 21 April kolo wingi dereng saget mengeti milo kita pengeti wonten ing dinteng puniko.
Rikolo gesangipun R.A Kartini, parawanito Indonesia tansah woteng ing pingitan. Para wanita mboten dipun keparengaken sekolah. Mboten kepareng gadhah pedamelan sami kaliyan priyo. Nanging sak meniko, para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya.

Pengetan dinten kartini wigati sanget rumrap kula panjenengan sedaya. RA Kartini pindhanipun menika pangarsa rumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita duk rikala bangsa Indonesia taksih dipun jajah dening bangsa manca.
Labuh labetipun RA kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. langkung-langkung ing wedhal sapunika ingkang taksih kedah mbudidaya kangge majengipun bangsa. Pangyengkuyungipun para wanita mboten saget dipun anggep remeh, malah keporo langkung ageng sumbang surungipun tumrap kemajengan bangso Indonesia.
Panci sampun kodratipun bilih wanita meniko nggadhahi raos pangraos ingkang alus, anganing nggadhahi greged ingkang makantar-kantar pindha waja ngudi kautaman. Sedaya punika inggih awit saking pangaribawa saha lelabetanipun RA Kartini ingkang sampun tumanem ngembaka ing manahipun para wanita Indonesia.
Kacihno ing jaman sakmeniko para wanita Indonesia ingkang saget kiprah kados dene priya ing babagan menopo kemawon. Kawontenan kados makaten meniko saestu saget damel mongkoging manah.
Kanthi makaten puniko sumongga kadang-kadang putri sami saget nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun ibu Kartini ingkang luhur puniko. Ingkang mboten kenging dipun lirwakaken inggih puniko tansah ngudi jati dhirinipun wanita Indonesia. Wanita Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.
Semanten saha makaten atur kulo. Mugi sami keepareng maringi pangapunten tumrap sedaya kekirangan saha kalepatan solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedoyo. nuwun.
Wassalamuálaikum We.Wb.
Sri Lestari Purwaningsih.